Charakterystyka gminy Kotla


Położenie geograficzne:

Wieś Głogówko wchodzi w skład gminy wiejskiej Kotla, która położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego na wysokości od 68 do 100 m n.p.m.
Najwyżej położone tereny zlokalizowane są w północnej części gminy (wzniesienie o wysokości 100,1 m n.p.m. położone na północny – zachód od wsi Krążkówko), zaś najniżej usytuowany jest obszar położony wzdłuż koryta rzeki Odry (68,2 m n.p.m. na wysokości wsi Dorzecze).
Współrzędne geograficzne wynoszą 52º szerokości geograficznej północnej oraz 16º długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 12775 ha, to jest 127,8 km², co stanowi 28,89 % powierzchni powiatu głogowskiego oraz 0,64 % powierzchni województwa dolnośląskiego.

Położenie administracyjne:

Gmina wiejska Kotla wchodzi w skład województwa dolnośląskiego oraz powiatu głogowskiego. Graniczy z gminami:
• Sława (województwo lubuskie) – od północy;
• Szlichtyngowa (województwo lubuskie) – od północnego – wschodu;
• Głogów gmina wiejska (województwo dolnośląskie) – od południa;
• Głogów gmina miejska (województwo dolnośląskie) – od południa;
• Żukowice (województwo dolnośląskie) – od południowego – zachodu;
• Siedlisko (województwo lubuskie) – od zachodu.
Łączna długość granic okalających gminę wynosi 65 km. Południowo – zachodnią granicę gminy wyznacza rzeka Odra, pozostałe granice z uwagi na brak naturalnych barier mają sztuczny charakter. Siedzibą urzędu jest położona centralnie wieś Kotla. W skład gminy wchodzi 20 miejscowości. Należy do nich 16 wsi: Bogomice, Ceber, Chociemyśl, Dorzecze, Głogówko, Grochowice, Kotla, Kozie Doły, Krążkówko, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Skidniówek, Sobczyce i Zabiele, 3 osady: Leśna Dolina, Skórzyn, Zaszków oraz 1 przysiółek: Pękoszów.
Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni wynosi 15,63. Jest to wartość mniejsza od wskaźnika charakteryzującego powiat głogowski wynoszącego 18,96 i nieznacznie większa od wskaźnika dla województwa – 15,00.

Klimat:

Klimat gminy podobnie jak całej polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Rejon gminy należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.

Gleby:

Na obszarze gminy dominują dwa typy gleb: mady oraz gleby bielicowe. W przypadku gruntów ornych udział gleb dobrych, będących w III klasie bonitacyjnej (IIIa i IIIb) wynosi 27,87 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej (IVa i IVb) to 45,40 % ogółu. Gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 26,72 %. Udział użytków zielonych będących w III klasie bonitacyjnej wynosi 19,23 %, w IV klasie – 35,45 % zaś najsłabsze V i VI klasy to 45,32 %.
Na terenie wsi Głogówko występują grunty orne będące w V klasie bonitacyjnej (pow. 25,1 ha) oraz VI klasie (pow. 17,1 ha). Użytki zielone również występują w klasie V (pow. 153,1 ha) oraz w klasie VI (pow. 29,6 ha).