Historia
zabytki
ciekawostki:

Dawniej tereny należące obecnie do gminy Kotla były częścią Śląska. Początkowo należały do państwa czeskiego, około 990 roku zostały włączone do wczesnopiastowskiego państwa księcia polskiego Mieszka I.

Od 1138 roku, w ramach Polski, znajdowały się w jednej z dziedzicznych dzielnic senioralnych. W efekcie dalszego podziału ziem śląskich między potomków Władysława II Wygnańca, okolice Kotli znalazły się w Księstwie Głogowskim. Po rozpadzie monarchii Henryków Śląskich, w wyniku postępującego rozdrobnienia dzielnicowego, Księstwo Głogowskie podobnie jak cały Śląsk przechodziło stopniowo w strefę wpływów czeskich, a od 1348 roku stało się już formalnie częścią państwa czeskiego. Do 1793 roku okolice Kotli położone były tuż przy granicy z Królestwem Polskim, a w latach 1919 – 1939 z II Rzeczpospolitą Polską.
Pierwsze wzmianki odnośnie rozwoju osadnictwa we wsi pojawiły się w 1791 r. W latach 1857 do 1945 nosiła ona nazwę Glogischdorf. W roku 1945-46 istniała już jako Głogówek, natomiast finalnie Głogówko powstało na skutek decyzji magistratu Głogowa z dnia 11 stycznia 1776 r. Zatwierdził ją król Prus Fryderyk II, dokumentem z dnia 16 lutego 1776 r.

Zabytki:

Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. Są to: kościoły, plebanie, zabudowania dworskie, budynki mieszkalne i gospodarcze, wiejskie aleje i parki. Zachowały one elementy pierwotnych układów urbanistycznych. W okresie powojennym stopień zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy poszczególnych miejscowości nie uległ zasadniczym zmianom. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowano 22 obiekty jako zabytki nieruchome, jednak żaden z nich nie znajduje się na terenie wsi Głogówko. Gminna ewidencja zabytków liczy 295 pozycji, z których 9 leży na terenie wsi.

Zestawienie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:

46 - GŁOGÓWKO historyczny układ ruralistyczny nr nieruch.
47 - Głogówko Kaplica
48 - Głogówko Budynek mieszkalny dawna szkoła 9a
49 - Głogówko Budynek mieszkalny 31
50 - Głogówko Budynek mieszkalny 37
51 - Głogówko Budynek mieszkalny 38
52 - Głogówko Budynek mieszkalny 38
53 - Głogówko Budynek mieszkalny 39
54 - Głogówko Budynek mieszkalny 41

Źródło: fragment ewidencji zabytków, zaczerpnięty z danych dostępnych na stronie gminy Kotla

Nr 46 Historyczny układ ruralistyczny

W każdej miejscowości na terenie gminy zalicza się historyczny układ ruralistyczny do ewidencji zabytków. Taki układ może zawierać zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.

Zabytek nr 47 - Kriegerdenkmal

Zabytek nr 47 - Kriegerdenkmal

Zabytek nr 48 - Schule

Zabytek nr 48 - Schule

Zabytek nr 49 - Bahnhof

Zabytek nr 49 - Bahnhof

Zabytek nr 51 - Fischbach's Gasthaus

Zabytek nr 51 - Fischbach's Gasthaus

Zabytek nr 52 i nr 53

Zabytek nr 52 i nr 53

Zabytek nr 54 - Zum Jägerhof

Zabytek nr 54 - Zum Jägerhof